Privacy statement DB Keuken Groep

Laatste versie: april 2020


DB Keuken Groep neemt uw privacy serieus. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via [email protected].

In dit privacy statement wordt in het kort beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring is van toepassing op alle ondernemingen die onderdeel zijn van of gelieerd zijn aan DB Keuken Groep B.V. 

In deel I van deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij als bedrijf van ons personeel, onze klanten en andere betrokkenen verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Daarnaast treft u als deel II van dit statement een beschrijving aan van de wijze waarop wij met persoonsgegevens van bezoekers van deze website omgaan en deze beveiligen. Ten slotte treft u een algemeen deel aan waarin wij nader ingaan op uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Deel I: Algemene privacyverklaring

Privacybeleid
DB Keuken Groep verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij bieden onze medewerkers een veilige werkplek en onze klanten een veilige manier van werken. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere (inter)nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement. Deze privacyverklaring is een verkorte weergave van ons privacybeleid uit het privacyreglement. Voor informatie over het uitgebreidere privacyreglement kunt u contact met ons opnemen.

Persoonsgegevens en doel verwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, zowel ten aanzien van personeel, klanten als andere betrokkenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder meer als dat nodig is om u van passende informatie te voorzien over onze producten en dienstverlening, om bestellingen af te handelen, voor het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden, om overeenkomsten uit te voeren met bijvoorbeeld personeel en leveranciers, om contact met u te kunnen hebben voor de uitvoering van onze dienstverlening en het doen van passende aanbiedingen, om u service, onderhoud en garantie te bieden, om het afhandelen van de administratieve zaken die komen kijken bij een bestelling, zoals het innen van de factuur en accountantscontrole, om eventuele geschillen af te handelen, om een deugdelijke administratie te voeren, om een op ons rustende wettelijke plicht uit te voeren en om onze gebouwen, zaken en bezoekers/personeel te beveiligen.

De grondslagen die van toepassing zijn om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

  1. Indien de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (ook: opdracht en/of bestelling);
  2. De uitvoering van een op ons rustende wettelijke plicht;
  3. Voor zover wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, waarbij wij een zorgvuldige afweging maken tussen onze belangen en de privacybelangen van de betrokkene en op basis daarvan passende maatregelen treffen, en
  4. Indien u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, voor zover die toestemming vereist is.


Beveiligen en bewaren
Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons privacybeleid. Voorbeelden van door ons getroffen maatregelen zijn: awareness campagnes voor personeel, afsluiting van kasten en ruimtes met persoonsgegevens, geheimhoudingsverklaringen met personeel en ingeschakelde derden, encryptie, regelmatige back-ups, firewalls en antivirus.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, afhankelijk van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. Zolang u klant bij ons bent, bewaren wij uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard indien daarvoor toestemming is verkregen of indien dat conform een wettelijke bewaarplicht vereist is.

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, voor het optimaal verlenen van onze diensten, voor het verlenen van service en/of garantie, , voor een optimale organisatie van ons bedrijf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in opdracht van ons worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd en beschermd.

Wij delen persoonsgegevens onder andere met bedrijven die (een deel van) de administratie voor ons voeren, een ICT-leverancier, de websitebeheerder, een arbodienst, een juridisch dienstverlener en de accountant. Ook maken wij gebruik van de digitale diensten van partijen als Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Instagram en Pinterest. Persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten de Europese Unie verwerkt. Indien dat wel nodig is voor de dienstverlening, hebben wij afspraken gemaakt of vastgesteld dat een vergelijkbaar beveiligingsniveau als in de Europese Unie wordt gehanteerd.

 

Deel II: Bezoekers website

In het tweede deel van deze privacyverklaring leggen wij uit op welke manier wij omgaan met de persoonsgegevens die worden achtergelaten en verwerkt door en via het gebruik van onze website.

Doeleinden van de gegevensverwerking van bezoekers van de website
Als u contact met ons opneemt via de website, daarop een formulier invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van uw vraag, de bestelling of het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en om u op grond van uw bericht passende aanbiedingen te kunnen doen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens daarnaast voor het personaliseren en optimaliseren van onze website.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google is aangesloten bij het Privacy Shield dat is gesloten tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie om een adequaat beschermingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven voor het gebruik van deze gegevens voor andere Google diensten.

Social media  
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Pinterest, WhatsApp en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Pinterest, WhatsApp en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter en van Pinterest en van WhatsApp (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Chatfunctie
Op deze site is het mogelijk via chat in contact te komen met een medewerker van DB Keuken Groep. De toepassing die daarvoor wordt gehanteerd, is afkomstig van Chatra. Deze chatmethode plaatst onder meer een cookie (zie hierna). Door gebruik te maken van de chatfunctie wordt de informatie die u per chat doorgeeft, door ons verwerkt. Chatra houdt technische bezoekinformatie over uw gebruik van de chatfunctie bij, namelijk de locatie, de browser, het besturingssysteem, een ID van de chatsessie en de gebruiker, chatstatistieken en gebruiks- en bezoekersgegevens van de chatfunctie. Leest u de privacyverklaring van Chatra (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via het gebruik van de toepassing verwerken.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van verschillende soorten cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt uw cookie instellingen aanpassen op onze website. U kunt deze cookies ook (standaard) uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Ons cookiegebruik is in overeenstemming met de daarvoor geldende regels uit onder meer de Telecommunicatiewet. Hieronder wordt per soort cookie uitgelegd op welke wijze wij deze gebruiken.

Functionele cookies    
Voor het juist laten functioneren van onze website maken wij ten eerste gebruik van functionele cookies. Dit stelt de website bijvoorbeeld in staat om te onthouden welke producten u op uw verlanglijstje hebt geplaatst. Gebruik van dergelijke cookies is zonder toestemming van de gebruiker toegestaan.

Analytische cookies     
Via onze website worden ten tweede ook analytische cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Op die manier kunnen wij onze website optimaliseren en uw gebruikerservaring verbeteren. Het gebruik van deze analytische cookies is ook toegestaan. Wel dient u over het gebruik daarvan te worden geïnformeerd. Dit doen wij door middel van dit privacy statement en een pop-up.

Marketing-cookies
Ten slotte maken wij ook gebruik van marketing-cookies. Deze cookies worden binnen onze site gebruikt om het surfgedrag van een bezoeker vast te leggen. Op die manier zijn wij in staat om u passende en gerichte aanbiedingen te doen. Onder andere Google AdWords en de social media accounts maken gebruik van dergelijke cookies. Op grond van de wet is voor het bijhouden van deze cookies uw toestemming vereist. Daarom krijgt u bij het bezoeken van onze website een pop-up te zien waarbij wij u informeren over het gebruik van deze cookies en u daarvoor toestemming vragen.

Op deze pagina vindt u een complete lijst van alle cookies die er geplaatst worden op onze websites en de bewaartermijnen van de cookies.

Algemeen

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u in voorkomende gevallen aan de organisatie vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen.

Wilt u gebruik maken van (een van) deze rechten of heeft u vragen over hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u altijd contact opnemen met DB Keuken Groep via [email protected].

Heeft u een klacht over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken? Neem ook dan contact op met ons via de hiervoor genoemde contactgegevens. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. Tevens geven wij aan wanneer de verklaring voor het laatst is gewijzigd.